سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
آموزش و پرورش 
دبیر 
1360/07/01 
1363/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
حزب الله قم 
محقق 
1370/07/01 
1374/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 
مبلغ 
1372/07/03 
ادامه دارد 
تبلیغی 
تدریس 
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 
مدرس 
1372/07/01 
 
-- 
تدریس 
مرکز تخصصی مهدویت 
مدرس 
1380/07/01 
ادامه دارد 
---